Regulamin działania serwisu internetowego lowcygier.pl

§ 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SERWISIE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego lowcygier.pl.

2. Operatorem Serwisu jest Łowcy Gier Bryks Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/3.15, 90-318, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916308., posiadająca REGON: 389668713, NIP: 7252311223, o kapitale zakładowym w wysokości 13 200 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych);

3. Serwis jest dostępny pod adresem internetowym https://lowcygier.pl/.

4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i dobrowolne.

§ 2 SŁOWNICZEK POJĘĆ

Na potrzeby niniejszego Regulaminu działania serwisu internetowej lowcygier.pl:

 1. Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej, który pozwala na jej zidentyfikowanie;
 2. Operator – oznacza Łowcy Gier Bryks Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/3.15, 90-318, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916308., posiadająca REGON: 389668713, NIP: 7252311223, o kapitale zakładowym w wysokości 13 200 PLN (słownie: słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych);
 3. Regulamin – oznacza Regulamin działania serwisu internetowego lowcygier.pl, który określa prawa i obowiązki Operatora oraz prawa i obowiązki Odwiedzających oraz Użytkowników Serwisu;
 4. Polityka prywatności – oznacza Politykę prywatności i polityka plików cookies serwisu lowcygier.pl udostępnionej w serwisie;
 5. Serwis – oznacza serwis działający pod adresem internetowym https://lowcygier.pl/;
 6. Odwiedzający – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet, bez zarejestrowania się w Serwisie jako Użytkownik.
 7. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet (Odwiedzającego), po zalogowaniu się jako Użytkownik Serwisu.
 8. Konto Użytkownika – wydzielona część Serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z wybranych Usług Użytkownikom; Konto tworzone jest w wyniku rejestracji i jest aktualizowane na podstawie danych Użytkownika;
 9. Dane Użytkownika – wszelkie informacje oraz treści, w szczególności zdjęcia, obrazki, wiadomości tekstowe oraz Dane osobowe, które Użytkownik umieszcza w Serwisie;

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług przez Operatora, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

2. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, Polityki prywatności oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Poprzez Serwis – tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Operatora – Użytkownikom oferowany jest dostęp do usług zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami.

4. Podstawowym celem Serwisu jest udostępnienie w sieci Internet jak najpełniejszej bazy informacji o promocjach cenowych gier komputerowych oraz o nowościach ze świata gier video wraz z możliwością komentowania, za pośrednictwem aplikacji Disqus, treści umieszczanych w Serwisie przez Operatora, oraz wymianę opinii i nawiązywanie relacji z innymi Użytkownikami poprzez Forum udostępnionym na stronie  https://lowcygier.pl/forum/.

5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

6. Wszelkie działania Użytkowników Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem, Regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Zabrania się w szczególności działalności Użytkowników polegającej na:

 1. kopiowaniu części lub całości Serwisu, w tym w szczególności kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych,
 2. pobieraniu w sposób automatyczny i w jakimkolwiek celu jakichkolwiek elementów, Danych Użytkowników, treści publikowanej w Serwisie przez Operatora oraz przez innych Użytkowników,
 3. udostępnianiu danych dotyczących Konta Użytkownika jakiemukolwiek innemu podmiotowi,
 4. rozsyłaniu korespondencji mailowej (spamu) i niezamówionej informacji handlowej, reklam oraz informacji mających charakter komercyjny, reklamowy lub promocyjny w Serwisie, w tym przesyłaniu tego typu informacji lub reklam innym Użytkownikom Serwisu w prywatnych wiadomościach,
 5. ośmieszaniu lub obrażeniu innych osób, w szczególności innych Użytkowników,
 6. prowadzeniu za pośrednictwem Serwisu zbiórek pieniędzy lub zbiórek innego rodzaju oraz promowania tego rodzaju zbiórek bez zgody Operatora,
 7. podejmowaniu jakichkolwiek działań mających cechy agitacji politycznej,
 8. wielokrotnym publikowaniu w Serwisie tych samych lub podobnych treści w szczególności komentarzy,
 9. propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
 10. używaniu programów (botów) generujących zapytania do serwerów Operatora;
 11. tworzeniu wielu Kont dla jednego Użytkownika a także tworzeniu kont fikcyjnych;
 12. zamieszczaniu w Serwisie bez zgody Operatora treści lub linków mających na celu promowanie w dowolnej formie innych stron/serwisów internetowych, aplikacji lub produktów i usług mających charakter konkurencyjny w stosunku do działalności Operatora,
 13. podejmowaniu jakichkolwiek innych działań mogących destabilizować pracę Serwisu lub działających na jego szkodę.

8. Operator oświadcza, że nie jest sprzedawcą żadnych produktów, w szczególności gier komputerowych, których oferty są publikowane w Serwisie. W szczególności w ramach publikacji w Serwisie ofert cenowych innych podmiotów Operator nie uczestniczy w procesie sprzedaży tych produktów, ani też nie podejmuje żadnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży, a jedynie prezentuje zestawienie aktualnych ofert sprzedaży.

9. Operator nie odpowiada również za umowy, w tym umowy sprzedaży lub użyczenia, zawarte przez Użytkowników w drodze wymiany oświadczeń woli złożonych w ramach Serwisu (np. na forum lub w korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami z wykorzystaniem Konta Użytkownika) i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie takich umów.

§ 4 DOSTĘP DO SERWISU

1. Operator umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Usług przez Użytkowników jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna z zawarciem Umowy. Brak akceptacji postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności lub zmian tychże dokumentów oznacza brak możliwości korzystania z Usług.

4. Operator udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Regulamin udostępniony jest pod adresem: https://lowcygier.pl/regulamin/; Polityka udostępniona jest pod adresem: https://lowcygier.pl/polityka-prywatnosci/.

5. Użytkownik w celu prawidłowego korzystania z Serwisu powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia końcowego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Użytkownik.

6. Informacje o plikach cookies używanych w Serwisie znajdują się w Polityce Prywatności.

7. Usługodawca stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie, oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu:

 1. weryfikacja poprawności wprowadzonych danych,
 2. mechanizm dwukrotnego wpisywania hasła,
 3. metoda potwierdzania poprawności wprowadzonych danych.
 4. dołączenie do e-maila potwierdzającego rejestrację linku prowadzącego do treści Regulaminu oraz linku prowadzącego do treści Polityki prywatności,
 5. weryfikację zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Politykę Prywatności poprzez weryfikację zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z każdym z tych dokumentów.

§ 5. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA

1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu takich jak m.in.:

 1. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym polegające na zamieszczaniu postów oraz odpowiadanie na posty innych Użytkowników;
 2. Komunikacja z innymi Użytkownikami;
 3. Logowanie do aplikacji Disqus za pomocą danych Użytkownika.

2. Utworzenie oraz korzystanie z Konta Użytkownika jest dobrowolne oraz bezpłatne, jednak brak Konta Użytkownika uniemożliwia korzystanie w funkcjonalności wskazanych w ust. 1.

3. Rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie odbywa się poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym następujących Danych Użytkownika: nazwy użytkownika (loginu), adresu e-mail oraz hasła, a także akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru. Użytkownik może również dodać w profilu Użytkownika dane dotyczące: języka, płci, strefy czasowej, profilu Steam i profilu Discord.

4. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje z momentem potwierdzenia dokonania Rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego wysyłanego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że podane przez Użytkownika dane są prawdziwe, oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi, a także do dysponowania wskazanym kontem poczty e-mail. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie Danych nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.

6. Informacje przekazywane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie, w tym m.in. Nazwa Użytkownika, mogą być moderowane przez Operatora, co oznacza, iż Operator może odmówić opublikowania ich w Serwisie, oraz/lub zablokować Konto Użytkownika lub dokonać edycji tych danych, jeżeli podawane przez niego dane będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje, w szczególności zawierają treści wulgarne lub obsceniczne, propagują nienawiść, systemy totalitarne.

7. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym w szczególności hasła. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia wskazanych danych osobom trzecim.

8. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie.

§ 6. USUNIĘCIE KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o korzystanie z Konta Użytkownika poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie https://lowcygier.pl/kontakt/ wybierając opcję „Zamknięcie konta”. Po otrzymaniu oświadczenia Operator usunie Konto Użytkownika niezwłocznie, jednak nie później niż w okresie 14 dni. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje, iż dalsze świadczenie usług przeznaczonych dla Użytkowników jest niemożliwe. Usunięcie Konta Użytkownika i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

2. Po usunięciu Konta Użytkownika przez Użytkownika Operator może korzystać z zamieszczonych w Serwisie treści zamieszczonych przez tego Użytkownika poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i ich udostępnianie w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika częściach Serwisu. Treści mogą być wykorzystywane przez Operatora po ich uprzednim zanonimizowaniu. Użytkownik zobowiązuje się wobec Operatora do niewykonywania osobistych praw autorskich do treści, w szczególności w zakresie oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem lub nazwą użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za umożliwienie Operatorowi korzystania z tych treści. Niezależnie od uprawnienia przyznanego Operatorowi na podstawie niniejszego ustępu, Użytkownik może samodzielnie korzystać z tych treści.

§ 7 DODAWANIE KOMENTARZY DO TREŚCI UMIESZCZANYCH W SERWISIE

1. W serwisie umożliwiono dodawanie Komentarzy do treści publikowanych w Serwisie z wykorzystaniem systemu Disqus. Komentarze publikowane w ramach systemu Disqus, trafiają tam na podstawie umowy zawartej przez autora komentarza z firmą Disqus, na podstawie której osoba ta może korzystać z systemu Disqus. Zasady, cel i czas przetwarzania danych przez Disqus ustalane są przez operatora tego systemu. Operator nie przetwarza danych ujawnianych w komentarzach, a jedynie wyświetla w Serwisie treści zamieszczone w systemie Disqus.

2. Użytkownik Serwisu, ma możliwość zarejestrowania się do systemu Disqus z wykorzystaniem danych Użytkownika Serwisu, poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj się za pomocą Łowcy Gier”. Wybór tego przycisku i zalogowanie się do Serwisu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych Użytkownika administratorowi serwisu Disqus w zakresie: ID, nazwy użytkownika, adresu e-mail, avatara oraz linku do profilu na forum.

3. W momencie kliknięcia przycisku „Zaloguj się za pomocą Łowcy Gier” Użytkownik jest automatycznie logowany do systemu Disqus na automatycznie utworzone wirtualne konto wykorzystujące dane konta serwisu Łowcy Gier.

§ 8. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ OPERATORA

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa Operator może czasowo zawiesić uprawnienia Użytkownika do korzystania z Serwisu. W tym celu Operator kontaktuje się z Użytkownikiem i informuje o zachowaniu, które spowodowało zawieszenie uprawnień. Użytkownik ma prawo odpowiedzieć oraz wyjaśnić swoje zachowanie. Operator niezwłocznie rozpatruje odpowiedź Użytkownika i może cofnąć zawieszenie uprawnień lub podtrzymać swoją decyzję o zawieszeniu. W przypadku podtrzymania decyzji o zawieszeniu uprawnień Operator uzasadnia decyzję przekazując taką informację Użytkownikowi.

2. W przypadku rażącego naruszenia zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa Operator może usunąć Konto, wypowiadając Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Operator zastrzega, że zakres Usług realizowanych w ramach Serwisu może być zmieniany.

4. W Serwisie umieszczane mogą być aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; W przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Operator, Operator zastrzega, że nie ma wpływu na zawarte na tych stronach treści, ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności.

§ 10 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Operator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123). 

2. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Operator udostępnia Użytkownikom usługę polegającą na korzystaniu z udostępnionych w ramach Serwisu funkcjonalności.

4. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Serwisu obejmują:

 1. urządzenie (m.in. komputer, tablet, smartfon) posiadające dostęp do sieci Internet;
 2. przeglądarkę stron internetowych spełniającą najnowsze standardy www z włączoną obsługą JavaScript i cookies (m.in. Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge);
 3. aktywne konto poczty elektronicznej.

5. Operator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Operator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Operator ma prawo powiadomić o nich Użytkowników poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej. 

6. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Użytkownika o usunięcie jego danych. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku Użytkownika, Operator usuwa Dane Osobowe Użytkownika z bazy danych Operatora, o ile takie dane zostały zapisane.

7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio § 12 niniejszego Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w innych celach niż na dozwolony użytek prywatny. 

2. Użytkownik ma prawo przeglądać Serwis na swoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub drukować fragmenty tych stron wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu rozpowszechniania lub redystrybucji, chyba że Operator wyrazi na to pisemną zgodę.

3. Poszczególne dokumenty zamieszczone w Serwisie mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. 

4. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej Operatora są zabronione. 

5. Nazwy Serwisu i produktów związanych z przedmiotem działalności Operatora oraz usługami świadczonymi przez Operatora są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. 

6. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie znaki towarowe lub nazwy firmowe podmiotów trzecich należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Dostępu Użytkownika do Serwisu Operatora nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie internetowym bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora lub innego właściciela takich znaków.

§ 12 REKLAMACJE

1. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres poczty elektronicznej: Adres email został ukryty przed robotami spamującymi. Włącz JavaScript aby go zobaczyć.

2. Reklamacja powinna obejmować:

 1. imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;
 2. adres zamieszkania zgłaszającego reklamację i adres poczty elektronicznej;
 3. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
 4. wskazanie żądań zgłaszającego reklamację. 

3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji decyduje data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Operator nie rozpatrzy reklamacji, jeżeli zgłaszający nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 2 oraz nie zachował terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

5. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postepowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Operatora. 

6. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w celu zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Regulaminu prywatności może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników. 

2. Zapytania dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Adres email został ukryty przed robotami spamującymi. Włącz JavaScript aby go zobaczyć..

3. Ostanie zmiany w Regulaminie zostały wprowadzone w dniu 27.03.2023 r.